English – Turkish Dictionary

a             bir

able       yapabilen

about    hakkında

above    üstünde

across   karşısında

act         hareket, eylem

action   aksiyon

actually aslında

add        eklemek

addition ek olarak

adjective             sıfat

afraid    korkmuş

Africa    Afrika

after      sonra

again     yeniden, yine

against  karşısında

age        yaş

ago        önce

agreed  anlaşıldı, kararlaştırıldı

ahead    önünde

air          hava

all           hepsi

allow     izin vermek

almost  neredeyse

alone     yalnız

along     boyunca

already zaten

also       ayrıca

although             rağmen

always  her zaman

am         gece 12 ile gündüz 12 arası saat dilimi

America               Amerika

among  arasında

amount miktar

an          bir tek

and        ve

angle     açı

animal   hayvan

another               diğer

answer  cevap

any        herhangi

anything              hiçbir şey

appear  gözükmek

apple     elma

are         olmak fiili

area       bölge

arms      kollar

army      ordu

around  etraf

arrived  varmak (geçmiş zaman)

art          sanat

as           iken

ask         sormak

at           -de, -da

away     uzak

B İle Başlayan İngilizce Kelimeler

baby      bebek

back      arka

bad        kötü

ball        top

bank      banka

base      temel

be          olmak

bear       ayı

beat       yenmek

beautiful             güzel

became               olmak (geçmiş zaman)

because               çünkü

become               olmak

bed        yatak

been      olmak (geçmiş zaman, pasif)

before   önce

began    başlamak (geçmiş zaman)

begin     başlamak

behind   arka

being     olmak (şimdiki zaman)

believe  inanmak

bell        zil

belong  ait olmak

below    altında

beside   yanında

best       en iyi

better    daha iyi

between              arasında

big         büyük

bill          fatura

birds      kuşlar

bit          küçük parça

black     siyah

block     engellemek, bloklamak

blood    kan

blow      patlatmak

blue       mavi

board    tablo

boat      bot

body      vücut

bone      kemik

book      kitap

born      doğmuş

both      ikisi de

bottom dip

box        kutu

boy        erkek çocuk

branch  dal

break     kırmak

bright    parlak

bring      getirmek

British   Britanyalı

broken  kırık

brother erkek kardeş

brought               getirilmiş

brown   kahverengi

build      bina etmek

building bina

built       bina edilmiş

burn       yanmak

business              işletme

but         fakat

buy        satın almak

by           tarafından

C İle Başlayan İngilizce Kelimeler

call         aramak

came     geldi

can        yapabilmek

cannot  yapamamak

can’t      yapamamak

capital   başken

captain yüzbaşı, kaptan

car         araba

care       önemsemek

carefully              dikkatlice

carry      taşımak

case       dava, kılıf

cat         kedi

catch     yakalamak

cattle    inek

caught  yakalamak (geçmiş zaman)

cause    sebep

cell         hücre

center   merkez

cent       sent, para birimi

century yüzyıl

certain  kesin

chance  şans

change  değişmek

chart     tablo

check    kontrol etmek

chief      şef

child      çocuk

children               çocuklar

choose  seçmek

church   kilise

circle     çember

city        şehir

class      sınıf

clean     temiz

clear      temizlemek

climb     tırmanmak

close     kapatmak

cloth      elbise

cloud     bulut

coast     kıyı

cold       soğuk

color     renk

column kolon

come     gelmek

common             ortak

company             şirket

compare             karşılaştırmak

complete            tamamlanmış

compound          madde

condition            durum

consider              düşünmek

consonant          ünsüz harf

contain içermek

continue              devam etmek

control  kontrol

cook      pişirmek

cool       soğuk

copy      kopyalamak

corn       mısır

corner   köşe

correct  doğru

cost       masraf

cotton   pamuk

could     yapabilmek (geçmiş zaman)

couldn’t               yapamamak (geçmiş)

count    saymak

country ülke

course   kurs

cover     kapsamak

cow       inek

create   oluşturmak

cry         ağlamak

crop       ekin

cross     çapraz

crowd   kalabalık

current  mevcut

cut         kesmek

D İle Başlayan İngilizce Kelimeler

dance    dans etmek

dark       karanlık

day        gün

dead      ölü

deal       anlaşma

death    ölüm

decide   karar vermek

decimal ondalık

deep      derin

describe              açıklamak

desert   çöl

design   tasarım

details   ayrıntılar

determine           belirlemek

develope             geliştirmek

dictionary           sözlük

did         yaptı

didn’t     yapmadı

died       öldü

difference           fark

different              farklı

difficult zor

direct    direkt

direction             yön

discover              keşfetmek

distance              mesafe

divided  bölünmüş

division bölüm

do          yapmak

doctor   doktor

does      yapmak

doesn’t yapmamak

dog        köpek

dollar    dolar

done      yapmak (geçmiş)

don’t     yapmamak

door      kapı

down     aşağı

draw      çizmek

drawing               çizim

dress     elbise

drive      araba kullanmak

drop      düşmek

dry         kuru

during   boyunca

E İle Başlayan İngilizce Kelimeler

each      her biri

early      erken

ear         kulak

earth     toprak, dünya

east       doğu

easy       kolay

eat         yemek

edge      kenar

effect    etki

egg        yumurta

eight      sekiz

either    ikisi de

electric elektrik

element               element

else        diğer

end        son

energy  enerji

engine   motor

England               İngiltere

English  İngiliz

enjoy     eğlenmek

enough yeterli

enter     girmek

entire    tüm

equal     eşit

equation             denklem

especially            özellikle

Europe  Avrupa

even      eşit

evening akşam

ever       hep

every     hepsi

everyone             herkes

everything          her şey

exactly  aynen

example              örnek

except   hariç

exciting heyecan verici

exercise               egzersiz

expect   beklemek, ummak

experience          tecrübe

experiment         deney

explain  açıklamak

express ekspres

eye        göz

F İle Başlayan İngilizce Kelimeler

face       yüz

fact        gerçek

factoriy fabrika

factors  faktörler

fall         düşmek

family    aile

famous ünlü

far          uzak

farm      çiftlik

farmer  çiftçi

fast        hızlı

father    baba

fear       korku

feel        hissetmek

feeling  his

feet       ayaklar

fell         düşmüş

felt         hissetmiş

few        birkaç

field       alan

fig          incir

fight      kavga

figure    figür

filled      doldurulmuş

finally    nihayetinde

find        bulmak

fine        iyi

fingers  parmaklar

finished bitmiş

fire         ateş

first        birinci

fish        balık

fit           uymak

five        beş

flat         düz

floor      zemin

flow       akmak

flowers çiçekler

fly          uçmak

follow   takip etmek

food      yemek

foot       ayak

for         için

force     güç

forest    orman

form      yapı

forward               ileri

found    bulunmuş

four       dört

fraction               parça

France   Fransa

free       bedava

French   Fransız

fresh      taze

friends  arkadaşlar

from      tarafından

front      ön

fruit       meyve

full         tam

fun         eğlence

G İle Başlayan İngilizce Kelimeler

game     oyun

garden  bahçe

gas         gaz

gave      verdi

general genel

get         almak

girl         kız

give       vermek

glass      cam

go          gitmek

God       tanrı

gold       altın

gone      gitmiş

good     güzel

got         sahip olmak

government       hükümet

grass     çimen

great     müthiş

Greek    Yunan

green    yeşil

grew      büyümüş

ground  zemin

group    grup

grow     büyümek

guess     tahmin etmek

gun        silah

H İle Başlayan İngilizce Kelimeler

had        sahip olmak (geçmiş)

hair        saç

halt        durmak

hand      el

happen olmak

happy    mutlu

hard       zor

has         sahip olmak

hat         şapka

have      sahip olmak

he          erkek

head      baş

hear       duymak

heard    duydu

heart     kalp

heat       ısı

heavy    ağır

held       tutmak (geçmiş)

help       yardım

her         O (kadın)

here       burada

high       yüksek

hill          tepe

him        O (erkek)

himself  kendisi (erkek)

his          onun (erkek)

history  tarih

hit          vurmak

hold       tutmak

hole       delik

home    ev

hope      umut

horse     at

hot         sıcak

hour      saat

house    ev

how       nasıl

however              ancak

huge      dev

human  insan

hundred               yüz (sayı)

hunting avlanma

I İle Başlayan İngilizce Kelimeler

I              ben

ice          buz

idea       fikir

if            eğer

I’ll           ben (gelecekte)

important           önemli

in            içeri

inches   inç (uzunluk birimi)

include  içermek

increase              yükselmek

Indian    Hindistanlı

indicate               göstermek

industry               endüstri

information        bilgi

insect    böcek

inside    içinde

instead  yerine

instruments        enstruman

interest ilgi

interesting          ilginç

into        içine

iron        demir

is            olmak

island    ada

isn’t       olmamak

it            o (hayvan veya cansız)

its           onun

it’s          olmak (hayvan veya cansız)

itself      kendisi (hayvan veya cansız)

J İle Başlayan İngilizce Kelimeler

Japanese             Japon

job         iş

join        katılmak

jump      zıplamak

just        sadece

K İle Başlayan İngilizce Kelimeler

keep      saklamak

kept       saklanmış

key         anahtar

kill          öldürmek

kind       kibar

king       kral

knew     bilmek (geçmiş)

know     bilmek

known   bilinmiş

L İle Başlayan İngilizce Kelimeler

lady       kadın

lake       göl

land       arazi

language             dil

large      geniş

last        son

later      sonra

laugh     gülmek

law        kanun

lay          uzanmak

lead       kurşun

learn      öğrenmek

least      en azı

leave     terketmek

led         önderlik etmek (geçmiş)

left         sol

leg         ayak

length   uzunluk

less        az

let          izin vermek

let’s       haydi

letter     mektup

level      seviye

lie           yalan söylemek

life         hayat

lift          kaldırmak

light       ışık

like         beğenmek

line        çizgi

list          liste

listen     dinlemek

little       küçük

live         yaşamak

location               lokasyon

long       uzun

look       bakmak

lost        kayıp

lot          çok

loud       gürültülü

love       sevmek

low        düşük

M İle Başlayan İngilizce Kelimeler

machine              makine

made     yapılmış

main      ana

major    majör

make     yapmak

man       erkek

many     çok

map       harita

march   mart

mark      işaret

match   maç

material              materyal

matter  madde

may       belki

maybe   belki

me         ben

mean     anlam

measure              ölçü

meat     et

meet     tanışmak

melody melodi

member              üye

men       erkekler

metal    metal

method metot

middle   orta

might    belki

mile       mil

milk       süt

million   milyon

mind      akıl

mine      maden

minute  dakika

miss       özlemek

modern modern

molecules           molekül

moment              an

money  para

month   ay

moon    ay

more     daha

morning              gündüz

most      en fazla

mother anne

mountain            dağ

mouth   ağız

move     hareket etmek

movement          hareket

much     fazla

music    müzik

must      zorunda olmak

my         benim

N İle Başlayan İngilizce Kelimeler

name     isim

nation   millet

natural  doğal

near       yanında

necessary            gerekli

need      ihtiyaç duymak

never     asla

new       yeni

next       sonraki

night      gece

no          hayır

nor         veya (olumsuz)

north     kuzey

northern              kuzeyli

nose      burun

not         hayır

note      not

nothing hiçbir şey

notice   farketmek

noun      isim

now       şimdi

number sayı

numeral               sayısal

O İle Başlayan İngilizce Kelimeler

object   obje

observe               gözlemlemek

ocean    okyanus

of           -den, -dan

off         kapalı

office    ofis

often     sıkça

oh          oh

oil          petrol, yağ

old         yaşlı

on          açık

once      bir kere

one        bir

only       sadece

open      açık

opposite              zıt

or           veya

order     düzen

other     diğer

our         bizim

out         dışarı

outside dışarısı

over       üzerinde

own       sahip olmak

oxygen  oksijen

P İle Başlayan İngilizce Kelimeler

page      sayfa

paint      boyamak

pair        çift

paper    kağıt

paragraph           paragraf

park       park

part       bölüm

particular            belli

party     parti

passed  geçmiş

past       geçmiş

pattern patern

pay        ödemek

people  insanlar

per         başına

perhaps               belki

period   nokta

person  insan

phrase   cümle parçası

pick        seçmek

picture  resim

piece     parça

place     yer

plain      düz

plan       plan

plane     uçak

plant      bitki

plants    bitkiler

play       oynamak

please   lütfen

plural     çoğul

poem    şiir

point     puan

pole       kutup

poor      fakir

position               pozisyon

possible               mümkün

pound   ağırlık birimi

power   güç

practice               pratik

prepare hazırlanmak

president             başkan

pretty    güzel

printed  yazılmış

probably              belki

problem              sorun

process işlem

produce               üretmek

product ürün

property              mülk

provide sağlamak

pull        çekmek

push      itmek

put         koymak

Q İle Başlayan İngilizce Kelimeler

question              soru

quickly  hızlıca

quiet      sessiz

quite      oldukça

R İle Başlayan İngilizce Kelimeler

race       yarış

radio     radyo

rain        yağmur

raise      yükseltmek

ran         koşmak (geçmiş)

rather    -dense

reach     ulaşmak

read       okumak

ready     hazır

really     gerçekten

reason  sebep

receive  almak

record   kayıt

red         kırmızı

region   bölge

remain  kalan

remember           hatırlamak

repeat   tekrar etmek

report   rapor

represent            temsil etmek

resent   gücenmek

rest        dinlenmek

result     sonuç

return    dönmek

rhythm  ritim

rich        zengin

ride        binmek

right      sağ

ring        zil çalmak

rise        yükselmek

river       nehir

road      yol

rock       kaya

rolled    yuvarlanmış

room     oda

root       kök

rope      halat

rose       gül

round    yuvarlak

row        satır

rule        kural

run         koşmak

S İle Başlayan İngilizce Kelimeler

safe       güvenli

said        dedi

sail         yelken açmak

same     aynı

sand      kum

sat         oturdu

save       kurtarmak

saw        testere

say         söylemek

scale      ölçek

school   okul

science bilim

scientist               bilim adamı

score     skor

sea         deniz

seat       koltuk

second  saniye

section  bölüm

see         görmek

seed      tohumlar

seem     görünmek

seen      görünmek

sell         satmak

send      göndermek

sense     his

sent       gönderilmiş

sentence             cümle

separate              ayrı

serve     hizmet etmek

set         ayarlamak

settled  ayarlanmış

seven    yedi

several  birkaç

shall       olsun

shape    şekil

sharp     keskin

she         O (kadın)

ship        gemi

shoes    ayakkabı

shop      dükkan

short     kısa

should   zorunda olmak

shoulder              omuz

shout     bağırmak

show     göstermek

shown   gösterilmiş

side        yan

sight      görüş

sign        işaret

signal    sinyal

silent     sessiz

similar   benzer

simple   basit

since      -den beri

sing        şarkı söylemek

sir           efendi

sister     kız kardeş

sit           oturmak

six          altı

size        boyut

skin        deri

sky         hava

sleep     uyku

sleep     uyku

slowly   yavaşça

small     küçük

smell     koklamak

smile     gülümsemek

snow     kar

so           şöyle

soft        yumuşak

soil         toprak

soldier   asker

solution               çözüm

some     bazı

someone             birisi

something          bir şey

sometimes          bazen

son        erkek çocuk

song      şarkı

soon      yakında

sound    ses

south     güney

southern             güneyli

space    uzay, boşluk

speak    konuşmak

special  özel

speed    hız

spell       hecelemek

spot       nokta

spread   yayılmak

spring    ilkbahar

square   kare

stand     ayakta durmak

star        yıldız

start      başlamak

state      durum

statement           ifade

stay       kalmak

steel      çelik

step       adım

stick       yapışmak

still         halen

stone     taş

stood    ayakta durmuş

stop       durmak

store     dükkan

story      hikaye

straight düz

strange garip

stream  akıntı

street    sokak

stretch  genişletmek

string     dizi

strong   güçlü

student öğrenci

study     çalışmak

subject  konu

substance           madde

such       örneğin

suddenly              aniden

suffix     son ek

sugar     şeker

suggested           tavsiye edilmiş

sum       özet

summer               yaz

sun         güneş

supply   malzeme

suppose               tahmin yürütmek

sure       emin

surface yüzey

surprise süpriz

swim     yüzmek

syllables              ders programı

symbols               sembol

system  sistem

T İle Başlayan İngilizce Kelimeler

table      masa

tail         kuyruk

take       almak

talk        konuşmak

tall         uzun

teacher öğretmen

team     takım

tell         söylemek

temperature       sıcaklık

ten         on

term      dönem

test        denemek

than       -den

that       o (eşya)

the         o

their      onların

them     onlar

themselves         onların kendisi

then       sonra

there     orada

these     bunlar

they       onlar (insan)

thick      kalın

thin        ince

thing      şey

think      düşünmek

third      üçüncü

this        o

those     onlar

though  -e rağmen

thought               düşünce

thousands           binlerce

three     üç

through               arasından

thus       nitekim

tied        bağlı

time       zaman

tiny        küçücük

to           ona

today    bugün

together              birlikte

told        söyledi

tone      ton

too        çok

took      almak (geçmiş zaman)

tool       alet

top         üst

total      toplam

touch    dokunmak

toward  -e doğru

town     yerleşke

track      takip etmek

trade     ticaret

train      tren

train      eğitmek

travel    yolculuk

tree       ağaç

triangle üçgen

trip         yolculuk

trouble  sorun

truck      kamyon

true       doğru

try          denemek

tube       tüp

turn       dönüş

two        iki

type       yazmak

U İle Başlayan İngilizce Kelimeler

uncle     amca

under    altında

underline             altı çizili

understand         anlamak

unit        ünite

until       -e kadar

up          yukarı

upon      üstüne

us           biz

use         kullanmak

usually  genellikle

V İle Başlayan İngilizce Kelimeler

valley    vadi

value     değer

various  çeşitli

verb       fiil

very       çok

view      görüş

village   köy

visit        ziyaret

voice     ses

vowel    sesli harf

W İle Başlayan İngilizce Kelimeler

wait       beklemek

walk      yürümek

wall       duvar

want      istemek

war        savaş

warm    sıcak

was        olmak (geçmiş)

wash     yıkamak

Washington        Washington

wasn’t   olmamak (geçmiş)

watch    izlemek

water    su

waves   dalgalar

way       yol

we         biz

wear      giymek

weather              hava

week     hafta

weight  kilo

well       iyi

we’ll      biz (gelecek zaman)

went      gitmek (geçmiş)

were      olmak (çoğul, geçmiş)

west      batı

western               batılı

what      ne?

wheel    tekerlek

when     ne zaman?

where   nerede?

whether              eğer

which    hangisi?

while     süresince

white     beyaz

who       kim?

whole    bütün

whose   kimin?

why       neden?

wide      geniş

wife       eş (kadın)

wild       vahşi

will         istek

win        kazanmak

wind      rüzgar

window               pencere

wing      kanat

winter   kış

wire       kablo

wish       dilemek

with       birlikte

within    içinde

without olmadan

woman kadın

women kadınlar

wonder merak etmek

won’t    olmamak (gelecek)

wood    ağaç

word     kelime

work      iş

worker  işçi

world    dünya

would    istemek

wouldn’t              istememek

write     yazmak

written  yazılı

wrong   yanlış

wrote    yazmak (geçmiş)

Y İle Başlayan İngilizce Kelimeler

yard       bahçe

year       yıl

yellow   sarı

yes         evet

yet         henüz

you        sen

young    genç

your       senin

you’re   sen (olmak)

yourself               kendin